Janice Vidal – Nei Ji Do Ngoh Joi Dang Nei Mun Fan Sau Ma

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
MEI DO GEI, BIT DO GEI
NGOH HAN GWAAN SAM NEI GAN TA
SEUNG CHUE DAK CHING SAM MA, MOOT YAM HOH CHUNG DAAM MA
BAT GWOH, BAT GWOH, SEUNG BO CHUNG YAT GUI
(NGOH DEI HOI TAU DO HAI GAM GA LA)
YUE GWOH TA YAU FUK HEI
MEI DO GEI, BIT DO GEI
YEUNG NGOH JAAM SI DEI JUK HOH NEI
DANG NEI FAN LEI, CHUI SI JUN BEI
SUI YAN LOI CHAAN HUK BO HEI
JI NEI MO BOON SAM, YAU YAT DO TA SEI SAM
NGOH MEI WOOI FOOI SAM, BAT PA SAU GWOH DIK GAAU FAN
YUEN YI JOI NGOI DANG, BAT JUNG NGOI YAN
WOOI TAU FOO NEI JAAK YAM
JI NEI, CHANG FA SAM, NGOI JEUK NEI HAN GING SAM
KEUK YAU GOK HOI SAM, DAK NGOH YUEN YI SAU NEI SOH KWAN
NGOH WAI HOH HANG, DANG GOH GAU YAN
SUI GIU NGOH, BAT GAM SAM, DANG DO PA LIU DO DANG
DANG DANG DANG WAAN DANG
YAN YAN YAN YING YAN
NGOH HAN CHING CHOH NEI DIK GA
TA HOH JI NA SO FA, SI GUNG SUI SUEN JAAK MA
HOH SIU HOH PA, JI GAM SEUNG YAT HA
(HOH NANG NEI WOOI FAAN LOI NE)
YI TA KAP NEI PAAU HEI
BIT GOO GEI, BIT GOO GEI
SEUNG YAU BAN YAN JOI DANG DOI NEI
DANG NEI FAN LEI, YAU JOI YAT HEI
YAU YUE LUN BAAN HUI JAU NEI
JI NEI MO BOON SAM, YAU YAT DO TA SEI SAM
NGOH MEI WOOI FOOI SAM, BAT PA SAU GWOH DIK GAAU FAN
YUEN YI JOI NGOI DANG, BAT JUNG NGOI YAN
WOOI TAU FOO NEI JAAK YAM
JI NEI CHANG FA SAM, NGOI JEUK NEI HAN GING SAM
KEUK YAU PA HOI SAM, DAK NGOH YUEN YI SAU NEI SOH KWAN
NGOH WAI HOH HANG, DANG GOH GAU YAN
WAAN CHOH GWOH DOH SIU DIK, CHAN MAN
NOI GAU DEI, NOI SAM DEI
JING PAAN NGOI FAAN FOOI DIK NEI
NEI CHI SI WOH TA, CHIU MAAN MEI LEI
NGOH YA YAU SUN SAM DANG NEI
DANG NEI, CHANG HOI SAM, JUI HAU BIN CHUEN SEUNG SAM
NGOH BIN WOOI HOI SAM, HOH YI YAU JOI BEI NEI YAU GAM
NGOH WAI HOH HANG, DANG GOH GAU YAN
SUI GIU NGOH BAT GAM SAM, DANG NEI, LO LIU DO DANG
JIK SI JUNG YUE YUE TA, SING CHAN
[tab:Chinese]
未妒忌 别妒忌
我很关心你跟她
相处得称心吗 没任何冲淡吗
不过 不过 想补充一句
(我哋开头都系甘噶啦)
如果她有福气
未妒忌 别妒忌
让我暂时地祝贺你
等你分离 随时准备
谁人来残酷报喜
知你无本心 有日到她死心
我未会灰心 不怕受过的教训
愿意再呆等 不忠爱人
回头负你责任
知你 曾花心 爱着你很惊心
却又觉开心 得我愿意受你所困
我为何肯 等个旧人
谁叫我 不甘心 等到怕了都等
等等等还等
忍忍忍仍忍
我很清楚你的家
她可知那沙发 是共谁选择吗
可笑可怕 只感想一下
(可能你会翻来呢)
而她给你抛弃
别顾忌 别顾忌
尚有笨人在等待你
等你分离 又再一起
犹豫轮班去就你
知你无本心 有日到她死心
我未会灰心 不怕受过的教训
愿意再呆等 不忠爱人
回头负你责任
知你曾花心 爱着你很惊心
却又怕开心 得我愿意受你所困
我为何肯 等个旧人
还错过多少的 亲吻
内疚地 耐心地
静盼爱反悔的你
你似是和她 朝晚未离
我也有信心等你
等你 曾开心 最后变寸伤心
我便会开心 可以又再被你幽禁
我为何肯 等个旧人
谁叫我不甘心 等你 老了都等
即使终于与她 成亲
[tab:END]
Video credits: zhiyongwu

1 thought on “Janice Vidal – Nei Ji Do Ngoh Joi Dang Nei Mun Fan Sau Ma”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *