Big Four – Ngoi Mok Nang Joh

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
DAAI NEI CHUT HAK AM SAI GAAI BAT SI NGOH, KEUK JI SIU HOH SUNG NEI DA HEI DIK GOH
NGOH DO DAI FEI LAANG HUET, NEI BAT HO GWOH, DAAN YUEN NGOH TAI NEI SAU DIM CHOH
GUNG SI DIK DAI CHIU YUE HOH YAT SIU JAU GWOH
FOO LUEN DIK SAM CHING SUI NANG SUN CHUK YI TOH
SI NEI LO TO NGOH YAU YUE HOH DOI DIT DOH
NGOI MOK NANG JOH, DAAN JAAM JOI NEI SAN BIN WOOI SI NGOH
NGOI MOK NANG JOH, YIN SAT SI JUI JUNG JI GEI DO HOH, SUI DO JAANG JAAT GWOH
NEI NGOH GOK YAU CHAM WOH FAU, BIT SUI DAAN DA DUK DAU
HOH BAT HOH GIK BAAI MING WAN YIK JEUNG NGAK YUE NGOH SAU
LAM HANG CHIN WOO PAAK GIN BOK YI GAU, GAU LIK JOI BOK DAU, JI YAN NEI KEI BOOI HAU
JE SAI GAAI JUI KEUNG TUNG MAU, JUI SEUNG SAM DIK DUI YAU
CHUI SI CHAI JAAP YUE BEI HEI SANG KAP NGOH FAN YAU
DAAN YAN SANG SI FAAI LOK JI KAU, GING NGOH YAT BOOI LIT JAU, SUN NGOH JAU GAU
CHI NEI SIN DAAN YUE DAAP ON BAT SI NGOH, KEUK JI SIU HOH YEUK NEI DA BOON TIN BOH
NEI YA HUI BAT WOOI SUET NEI CHAANG BAT GWOH
DAAN SI NGOH WOOI CHIT YE POOI JEUK NEI JOH
NGOI MOK NANG JOH, DAAN WAAN NAAN GIN JAN SAM WOOI SI NGOH
NGOI MOK NANG JOH, GIN NGOH WOOI YI GWOH SEUNG JUE FAT TOH, SUI BIN FOO GIU NGOH
NEI NGOH GOK YAU CHAM WOH FAU, BIT SUI DAAN DA DUK DAU
HOH BAT HOH GIK BAAI MING WAN YIK JEUNG NGAK YUE NGOH SAU
LAM HANG CHIN WOO PAAK GIN BOK YI GAU, GAU LIK JOI BOK DAU, JI YAN NEI KEI BOOI HAU
JE SAI GAAI JUI KEUNG TUNG MAU, JUI SEUNG SAM DIK DUI YAU
CHUI SI CHAI JAAP YUE BEI HEI SANG KAP NGOH FAN YAU
DAAN YAN SANG SI FAAI LOK JI KAU, GING NGOH YAT BOOI LIT JAU, SUN NGOH JAU GAU
NGOI MOK NANG JOH, DAAN JUI JUNG YIU FUNG POOI GWOH
NGOI MOK NANG JOH, YAU NGOI WOOI DAI SIU JIT MOH, NGOI SI WOON JOH

[tab:Chinese]
许:带你出黑暗世界不是我 却至少可送你打气的歌
梁:我到底非冷血你不好过 但愿我替你受点错
张:公司的低潮如何一笑就过 苦恋的心情谁能迅速医妥
苏:是你路途我又如何代跌堕
许:爱莫能助 梁:但站在你身边会是我
苏:爱莫能助 张:现实是最终自己渡河
许:谁都挣扎过
合:你我各有沉和浮 必须单打独鬥
梁:可不可击败命运亦掌握於我手
梁+张:临行前互拍肩膊已够
苏+许:够力再搏鬥 只因你企背後
合:这世界最强同谋 最上心的队友
许:随时齐集预备牺牲给我分忧
合:但人生是快乐自求 敬我一杯烈酒 信我就够
苏:赐你仙丹与答案不是我 张:却至少可约你打半天波
梁:你也许不会说你撑不过 许:但是我会彻夜陪著你坐
合:爱莫能助 但患难见真心会是我 爱莫能助 见我会易过上主彿陀
苏:随便呼叫我
合:你我各有沉和浮 必须单打独鬥
张:可不可击败命运亦掌握於我手
梁+张:临行前互拍肩膊已够
苏+许:够力再搏鬥 只因你企背後
合:这世界最强同谋 最上心的队友
苏:随时齐集预备牺牲给我分忧
合:但人生是快乐自求 敬我一杯烈酒 信我就够
梁:爱莫能助 许:但最终要奉陪过
张:爱莫能助 苏:友爱会抵消折磨
合:爱是援助
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *