Sherman Chung – Kap Ji Gei Dik Sun

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
HAN SEUNG SUN, NANG SING JAU DAAI NGOI, HAN SEUNG SUN, NANG YUN YIU JI GEI
HAN TAAM SAM, YUEN TIN TIN HAN DOH, MEI HO DIK PAAI DUI
SE FUNG SUN, LOI LAU JUE DAAI JI, SE FUNG SUN, LOI TAI SI JI GEI
SE DAK DAI, SI SAM JUNG HAN DOH, CHI SI DIK SAI SUI
WAAI YI NGOH, DONG TIN GEI DOH SUI, LING NGOH SE LIU YAT GUI BAT PA LAU LUI
WAAI YI NGOH, WING YUEN BAT WOOI LUI, JAU LOI SAP HANG LIT MING SAP GOH JONG GUI
YEUNG NGOH CHONG CHUT SAN SAI GAAI, GAAU CHUT JAN GOH SING
GA SI SEUNG NGOI, BIT WOOI JAAU DO CHAN NGOI BOON LUI
DAT YIN SAP NIN BIN GWOH HUI, FONG JI SUI YUET LAANG MOK CHI SUI
JAU SUEN BAT JIK BAT WOOI BIN, JI JEUNG BAT WOOI JAU
PIN PIN SEUNG SIU, GING WOOI DAK DO FOOI AM CHING SUI, MAK YIN CHUNG TAU DUK GWOH HUI
YAT GUI YAT GUI TAAI GON CHUI, YAT GOH YAT GOH YI FAN SUI
JUK FUK NGOH, NANG YAU LIK MAAN GWOK, JAM MOH NGOH WAAN NO YIK JI GEI
BAT GAM SAM, JOI TIN TIN HAN DOH, CHOH SAT DIK JING GUI
JE FUNG SUN, YUE MING LEUNG DAAI GENG, JE FUNG SUN NANG MING BAAK JI GEI
SE DAK DAI, DAAN JAM MOH PAAU DAI, LEI SEUNG DIK SAAN HUI
WAAI YI NGOH, DONG TIN GEI DOH SUI, LING NGOH SE LIU YAT GUI BAT PA LAU LUI
WAAI YI NGOH, WING YUEN BAT WOOI LUI, JAU LOI SAP HANG LIT MING SAP GOH JONG GUI
YEUNG NGOH CHONG CHUT SAN SAI GAAI, GAAU CHUT JAN GOH SING
GA SI SEUNG NGOI, BIT WOOI JAAU DO CHAN NGOI BOON LUI
DAT YIN SAP NIN BIN GWOH HUI, FONG JI SUI YUET LAANG MOK CHI SUI
JAU SUEN BAT JIK BAT WOOI BIN, JI JEUNG BAT WOOI JAU
PIN PIN SEUNG SIU, GING WOOI DAK DO FOOI AM CHING SUI, MAK YIN CHUNG TAU DUK GWOH HUI
YAT GUI YAT GUI TAAI GON CHUI, YAT GOH YAT GOH YI FAN SUI
YEUNG NGOH CHONG CHUT SAN SAI GAAI, GAAU CHUT JAN GOH SING
GA SI SEUNG NGOI, BIT WOOI JAAU DO CHAN NGOI BOON LUI
DAT YIN SAP NIN BIN GWOH HUI, FONG JI SUI YUET LAANG MOK CHI SUI
JAU SUEN JI JEUNG BAT WOOI JAU, SAM MOH DO SANG SAU
PIN PIN SEUNG SIU, GING WOOI DAK DO FOOI AM CHING SUI, MAK YIN CHUNG TAU DUK GWOH HUI
YAT GUI YAT GUI TAAI GON CHUI, YAT GOH YAT GOH YI FAN SUI
HAN SEUNG SUN, NANG SING JAU DAAI NGOI, HAN SEUNG SUN NANG YUN YIU JI GEI
HAN TAAM SAM, YUEN TIN TIN HAN DOH, MEI HO DIK PAAI DUI
[tab:Chinese]
很相信 能成就大爱 很相信 能炫耀自己
很贪心 愿天天很多 美好的派对
写封信 来留住大志 写封信 来提示自己
写得低 是心中很多 似诗的细碎
怀疑我 当天几多岁 令我写了一句不怕流泪
怀疑我 永远不会累 就来十行列明十个壮举
让我闯出新世界 交出真个性
假使想爱 必会找到亲爱伴侣
突然十年便过去 方知岁月冷漠似水
就算笔迹不会变 纸张不会皱
偏偏想笑 竟会得到灰暗情绪 默然从头读过去
一句一句太乾脆 一个一个已粉碎
祝福我 能遊历万国 怎麽我还奴役自己
不甘心 在天天很多 错失的證据
这封信 如明亮大镜 这封信能明白自己
写得低 但怎麽抛低 理想的散去
怀疑我 当天几多岁 令我写了一句不怕流泪
怀疑我 永远不会累 就来十行列明十个壮举
让我闯出新世界 交出真个性
假使想爱 必会找到亲爱伴侣
突然十年便过去 方知岁月冷漠似水
就算笔迹不会变 纸张不会皱
偏偏想笑 竟会得到灰暗情绪 默然从头读过去
一句一句太乾脆 一个一个已粉碎
让我闯出新世界 交出真个性
假使想爱 必会找到亲爱伴侣
突然十年便过去 方知岁月冷漠似水
就算纸张不会皱 甚麽都生绣
偏偏想笑 竟会得到灰暗情绪 默然从头读过去
一句一句太乾脆 一个一个已粉碎
很相信 能成就大爱 很相信能炫耀自己
很贪心 愿天天很多 美好的派对
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *