Raymond Lam – Waan Sek

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
NEI, NA YAT DUI DAAI NGAAN JING, JE MOH DOH NGAAN LUI YAM LING, LING BAT DO NGOH DIK CHING
NAAN DO NEI, NGOI DAK GAU GOO JAP SOH YI BIN HUK DAK POH TA, NA MAAN LEI CHEUNG SING
MOOT CHOH, MAN HOH YI YUNG FA BING, TA PIN PIN KUI JUET BEI MAN, PA BEI NEI GANG GIN DING
SUI YAU SUN, NGOI DAK GAU CHAAN YAN HOH HAT DO TA FAAN YING, NANG LING TA WAI KUK JUEN SING
YAU SE HUET YUK SI NEI BAT HAM YUNG PO, YAU SE TIT SEK, YIK FEI WAI NEI JUE JO
KEI SAT JE JUNG NGOI TA JI DO, YI NEI BAT GAM DO, SI TA HANG SUNG YA SUNG BAT DO
WAI SUI YUE DUN WAI SUI FUNG (BAT JI NEI YAT GOH FUNG)
DUI JEUK WAAN SEK BAAN CHING JUNG (DAAN TA BAT WOOI BEI YI DUNG)
NEI JI TA NGOI SAM MOH BAT NGOI SAM MOH YAT NGAAN BIN CHAAI JUNG
TUNG TAU KOOT DAAT SING SUK NEI WAI LIU TA KEUK BAT DUNG BIN TUNG
NEI SI WAAN SEK MEI JI TUNG (TUNG FOO FA JO SIU YUNG)
KEUK MONG WAAN SEK BEI GIK TUNG (WAI NEI LAU LUI DIK NGOH DUNG)
TA PA SAM MOH NGOH YAU JI PAAN SAM MOH DAK NEI MEI HANG SUN
TA SAN KUI BEI FA SEK GANG NGAANG NEI YAN TUNG DO SEUNG PO YUNG, JAU YUE MONG FOO SAAN CHAM CHUNG
MOOT CHOH, MAN HOH YI YUNG FA BING, TA PIN PIN KUI JUET BEI MAN, PA BEI NEI GANG GIN DING
SUI YAU SUN, NGOI DAK GAU CHAAN YAN HOH HAT DO TA FAAN YING, NANG LING TA WAI KUK JUEN SING
YAU SE HUET YUK SI NEI BAT HAM YUNG PO, YAU SE TIT SEK, YIK FEI WAI NEI JUE JO
KEI SAT JE JUNG NGOI TA JI DO, YI NEI BAT GAM DO, SI TA HANG SUNG YA SUNG BAT DO
WAI SUI YUE DUN WAI SUI FUNG (BAT JI NEI YAT GOH FUNG)
DUI JEUK WAAN SEK BAAN CHING JUNG (DAAN TA BAT WOOI BEI YI DUNG)
NEI JI TA NGOI SAM MOH BAT NGOI SAM MOH YAT NGAAN BIN CHAAI JUNG
TUNG TAU KOOT DAAT SING SUK NEI WAI LIU TA KEUK BAT DUNG BIN TUNG
NEI SI WAAN SEK MEI JI TUNG (TUNG FOO FA JO SIU YUNG)
KEUK MONG WAAN SEK BEI GIK TUNG (WAI NEI LAU LUI DIK NGOH DUNG)
TA PA SAM MOH NGOH YAU JI PAAN SAM MOH DAK NEI MEI HANG SUN
TA SAN KUI BEI FA SEK GANG NGAANG NEI YAN TUNG DO SEUNG PO YUNG, WOON LOI DAI SAAM JE CHAM CHUNG
WAI SUI YUE DUN WAI SUI FUNG (BAT JI NEI YAT GOH FUNG)
DUI JEUK WAAN SEK BAAN CHING JUNG (DAAN TA BAT WOOI BEI YI DUNG)
NEI JI TA NGOI SAM MOH BAT NGOI SAM MOH YAT NGAAN BIN CHAAI JUNG
TUNG TAU KOOT DAAT SING SUK NEI WAI LIU TA KEUK BAT DUNG BIN TUNG
NEI SI WAAN SEK MEI JI TUNG (TUNG FOO FA JO SIU YUNG)
KEUK MONG WAAN SEK BEI GIK TUNG (WAI NEI LAU LUI DIK NGOH DUNG)
TA PA SAM MOH NGOH YAU JI PAAN SAM MOH DAK NEI MEI HANG SUN
TA SAN KUI BEI FA SEK GANG NGAANG NEI YAN TUNG DO SEUNG PO YUNG, JAU YUE MONG FOO SAAN CHAM CHUNG
HUK BANG TIN HUNG DIK NEI MEI YUNG DIU TA SIN YI BEI FUNG FA
DONG YIN BAT JI NGOH YIK BIN JO WAAN SEK NGOI DAK BEI NEI CHUN, HOI CHI BAT DUNG GAM SAU TUNG
[tab:Chinese]
你 那一对大眼睛 这麽多眼泪任领 领不到我的情
难道你 爱得够固执所以便哭得破他 那万里长城
没错 吻可以融化冰 他偏偏拒絶被吻 怕比你更坚定
谁又信 爱得够残忍可乞到他反应 能令他委曲转性
有些血肉 是你不堪拥抱 有些铁石 亦非为你铸造
其实这种爱他知道 而你不感到 是他肯送也送不到
为谁愚钝为谁疯(不只你一个疯)
对著顽石扮情种(但他不会被移动)
你知他爱什麽不爱什麽一眼便猜中
通透豁达成熟你为了他却不懂变通
你是顽石未知痛(痛苦化做笑容)
却望顽石被击痛(为你流泪的我懂)
他怕什麽我又只盼什麽得你未肯信
他身躯比化石更硬你忍痛都想抱拥 就如望夫山沉重
没错 吻可以融化冰 他偏偏拒絶被吻 怕比你更坚定
谁又信 爱得够残忍可乞到他反应 能令他委曲转性
有些血肉 是你不堪拥抱 有些铁石 亦非为你铸造
其实这种爱 他知道 而你不感到 是他肯送也送不到
为谁愚钝为谁疯(不只你一个疯)
对著顽石扮情种(但他不会被移动)
你知他爱什麽不爱什麽一眼便猜中
通透豁达成熟你为了他却不懂变通
你是顽石未知痛(痛苦化做笑容)
却望顽石被击痛(为你流泪的我懂)
他怕什麽我又只盼什麽得你未肯信
他身躯比化石更硬你忍痛都想抱拥 换来第叁者 沉重
为谁愚钝为谁疯 对著顽石扮情种
你知他爱什麽不爱什麽一眼便猜中
通透豁达成熟你为了他却不懂变通
你是顽石未知痛(痛苦化做笑容)
却望顽石被击痛(为你流泪的我懂)
他怕什麽我又只盼什麽得你未肯信
他身躯比化石更硬你忍痛都想抱拥 就如望夫山沉重
哭崩天空的你未融掉他先已被风化
当然不知我亦变造顽石爱得比你蠢 开始不懂感受痛
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *