Leo Ku – Ging Goh Gam Kuk 3 Party King

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
GA FAAI BA, NGOH DIK MIU CHUK JI HUI GA, GA FAAI BA, GANG BAT HOH NANG DAU FAAI BA
GA FAAI BA, NGOH SEUNG YIU DIK TIN TIN JANG GA, LOI BA, LOI BA, LOI BA, LOI BA
YEUK GOK DAK, GAM MAAN NEI HAN PIU LEUNG NGAM SI NAAN DO YAU JEUNG CHUNG HAU SUET CHUT LIU YAU JAM YEUNG
JI JI NGOH SANG LEI SEUNG FAAT YIN KEI SAT NGOH SEUNG
JUNG JI NGOH SEUNG DO JAU CHEUNG CHEUNG CHEUNG CHEUNG
YAU YUE CHUN HANG WOH WOOI YIN, NEI NGAAN GWONG JI, JIP JUK NGOH JAK MIN
CHAM MAI SAN CHING LUEN SIM, NEI SOH JI DIK, NGOH KEI SAT SI NA MIN
NEI WAAI LIU, SUET DAAI KOI YE LIU, YEUNG NEI SAU FAAT LUEN LIU
GAP GAP SAAT GIU, BOOI JEUK NGOH BAT GAM HING TIU, WOON GAU LIU
CHING KIT HIU, NEI JO CHOH SI LIU, YEUNG NEI SAU FAAT LUEN LIU
YING DUI LUEN LIU, TAAI GWOH FAN LIU, SUT SAAM FAAN JUEN JEUK LIU
LOI BA DO JUEN DEI KAU, CHUEN BO JI YAU MAT MAU
SUNG JAU DAAM YAU YIU DAU DAU, SUN HOI SAM WOOI CHEUNG SAU
LOI BA DO JUEN DEI KAU, LOI BA YAN BAAU DAAI SEK TAU
JA HOI SAU KAU, GAM TIN GAAI FONG JI SEUNG YIU JI YAU
JEUNG NEI JE BOON SAM NGOI TA, SAM LUI JI DAK YAT GOH TA
TA PIN KEUK TAAI NGO HEI, GIN MIN YA BAT DOH SUET WA
YIU TAAN SUT, FAN SIK, WAI HOH MOOT FAAT DAK DO TA, SAM LUI CHEUNG LAU HA GAU CHONG BA
NI SHI ZUI HAO DE NI ZHI DAO MA, NI SHI ZUI HAO DE NI ZHI DAO MA
NGOH JI NGOH YUE NEI, WOOI NGOI DAK GIK LIT
YUET CHAN YUET YIT, YIN HAU DUEN BING SEUNG JIP
NGOH BAT PA NGOI SEUNG NEI, YUE NEI DA DAK FOH YIT
JEUNG JE BOON CHAN YIT, SUI YAU SUI YIU PIT TUET
NAAN DO NGOI NGOI NGOI NGOI NGOI NGOH DUI NGOI CHING YI SEI SAM
TAAM GO HING HO SAM FOO HIN, YAT HA KEUK BIK JAN DIK CHAN MAN
NGOH MOON JE GIT GUK TAAI BAT HAM, FAN BAT CHUT JAN GA DIK NGOI HAN
YUE NEI NGOI NGOH, JUI SAM NGOI SI NA SE, YUE GWOH SAM DAI, DIK NGOH SI KONG YAU YE
WAAN NGOI NGOH MA, GAI JUK NGOI DOH YAT SE, NGOH DIK SAM JI DANG NEI JOI HUI TAAM SE
DANG GWONG LUI FEI CHI, SAT YI DIK HAAI JI, CHING HON YAT NGAAN JE GOH GWONG FAI DO SI
JOI BAN CHI, SAM LUI CHAAI YI, HUNG PA JE GOH CHEUI CHAAN DO SI, GWONG FAI DO CHI
NGOH YUE NEI JEUNG WAAN JEUNG, CHEUNG CHEUNG YE MEI LAANG
DANG DIM DIM FONG SI SIM DAK GANG GA CHAAN LAAN
YI CHUEN SING FAAN SING HUNG JUNG, CHIN SIK YIN FA TAU SE NEI MAAN
NIN HING DAK PUNG JEUK SUI YIK NANG JEUNG WAI FA BOON GON CHUI
FAAI WOOT DO, BOON YAT YA JEUNG WOOT JUN YAT BAAK MAAN SUI
YAM HOH SI, YIK NAAN JEUNG CHING CHUN BOON CHING CHUI
FAAI WOOT DO, MOOI YAT DAAI YAT SUI
TAU YIU YAU MEI BAAI, PIU YI GING GAAI, WOOT JEUK SI WAI LIU JEUNG WOO DIP LOI YAU HUI
FAN NO NGA GAAI, MAAN YAN MOK BAAI, JOI BAT YIU TO MIN SEUNG, GUNG MO HA YAT CHEUNG
LA~ LA~ LA~ LA~ LA~
YAT DO HA GWAI HEI SAI SING GO, JE GOH HA GWAI DAU JI LEI CHI DO
DONG HEI HAU TIU SING YAT BAAK DO, WOOT JEUK SAT JOI HO
YIM YIT BING MEI HAU TUI, GO WAN DO TIU HEI, LOI BA JONG JONG WAN HEI, BAT BIT SUET DO LEI
MO WAI JOH JEUK HAU FOOI, JAAU SAAM NG JI GEI, LAU HANG DAK BIT WOON YI, BAT SUI YIU GOO GEI
WOUBABOMBA, WOUBABOMBA, WOUBABOMBA OH AH E YEAH OH~
OH AH E YEAH, OH AH E YEAH, OH AH E YEAH OH~, OH AH E YEAH, OH AH E YEAH, OH AH E YEAH OH~
NGOH JOI FAAT YIT FAAT LEUNG, WAN SEK JUEN SEK SAT SIK MO SEUNG
NGOH JOI HAAM JEUK SIU JEUK, JAN DUNG JAN DONG HUNG YUNG YI SEUNG
GAM TIN JAU MOOT, JAAP TAI SAT YIK DIK JAU MOOT
LIN HUNG KAM DO HOH KONG FOOT, LIN JIK MOK YA DO FAAI WOOT
DOH DAK JAU MOOT, MO SUI SI SEUNG DIK JAU MOOT
MO SUI JEUNG BING SUI JOI POOT, MO YUEN MONG YA HOH GWOH WOOT, NGOH HEI FOON JAU MOOT
YAU BAT SI BAAT SAP NIN DOI, JIK MOK FONG SAM DIK NGOI
YIN HAU NEI YA WOOI HUEN NGOH, HEI HEI BIT YIU NA MOH JO
YEUK NGOI LUEN YIK SI SING YAN BAAN BIT SAU YAT FOH
YIU DUI FOO WAAN TUNG MOON DO DAI, YIU GEI DOH NGOI
JAU WA 886 SAM JI NEI MEI SUEN JUI HO, BIT WA SAAM GONG SEI, YEUK YIN CHING MEI BAT GAU NUNG
JAU WA 886 NUI SANG SEUNG DAK DO JUI HO, BIT WA SAAM GONG SEI, CHING NEI FAAI SE YEUNG LO
SUI YAN YUNG MEI LIK, SUI YAN JOI FAAT SE YIT LIK
SUI YAN YUNG NGAAN LUI MEI LIK, YUEN CHUEN LING SAN SAM MO LIK
SUI YAN YUNG MEI LIK, SUI YAN WAI NGOI HAN MAAI LIK
SUI YAN YUNG YAU WAAK MEI LIK, MAI LEI DAAN KEUK GIK CHI GIK
JANG NEI HAN NEI PIN YAU YIU SEUNG NEI
JANG NEI HAN NEI JANG NEI HAN NEI PIN YAU YIU SEUNG NEI
KONG JOI MO YAU KONG JOI GIU, YAU KONG JOI JUI YAU KONG JOI TIU
SI NGOI YIK YAU HAN, YAU NGOI YAU YAU HAN, YAU NGOI YAU YAU HAN, I LOVE YOU HATE YOU
LIT NUI BAT PA SEI, DAAN PANG NGO HEI, JUET MOOT YAU BIT YIU HOH NEI CHI GOH GEI
JI NEI HO GWOH LIU BIN YIU FAN LEI, MOOT YAU GWAT HEI JI WOOI BIN GAAN FEI
(NEI YIU SIU SAM NUI YAN, SIU SAM NUI YAN) YAN SEUNG TA JI TAI, JEUNG SUI NGAN DO SE DEI
(SIU SAM NUI YAN, SIU SAM NUI YAN) SEUNG GAN TA GO FEI, GAN YAM NGOK DO NGOH WAN HEI
(HEY MR DJ) DO LIU JE GOH GING DEI, GA SI TA SIU SAT, JAM BO CHUEN JE SING DEI
(HEY MR DJ) HON TAU NGOH YI SI MEI, CHING GAAN SE LUEN GOH, SI TA MO HOH TUI BEI
(TAKE IT TAKE IT TAKE IT TAKE IT) YIU BOH BAAU JE TIN DEI
(TAKE IT TAKE IT TAKE IT TAKE IT) JIK SI TIN DIT DAAN SI MEI PA
DUK JI HUI TAU FOON NGOH JE JUET NEI GAAM GOON DO BIT NEI SAN BIN NGOH JIK MOK JAAU GOH BOON
DUK JI HUI TAU FOON NGOH MEI JAAP GWAAN JE BOON DO BIT NEI SAN BIN NGOH DAAN MEI GAM FONG FOON
(DUK JI HUI TAU FOON) YAT GOH BEI MAT JO JIK DAAN SANG
(DO BIT NEI SAN BIN) CHIM FUK GOK DAAI SING JAN
(DUK JI HUI TAU FOON) CHING NEI MA SEUNG GUI SAU HIN SAN
BIT JOI DANG, CHOH GWOH HAU YI HAU YAU WAI HAM
(LAU DUNG DIK SING LONG HANG DUNG YAT JI) FAAI MONG GEI, NEI SI NAAM WAAK NUI JI
(EVERYBODY MOVE YOUR BODY) JE SAI GAAI, KAAU JIT JAU JAAU DO YAT DIM SEUNG CHI
SI GAAN YEUK GAU YI SI, CHUEN BO YUE DAAI YAT JI, WAI WAI DO HOH BIN TIN SI
BIT GONG SIU, FAN NO BAAU HOI LIU, YEUNG NGOH BAAU HOI LIU, FOH FA JING YIN SIU
BIT GONG SIU, SIU NIU BAAU HOI LIU, DEI HOK BAAU HOI LIU, JEUNG YAT CHAI WOON DIU
YUE GWOH SEUNG HOI SAM, WAI SAM MOH SUI YIU DANG
NEI SI SAN WA DIK SING YAM, NGOH YI DOH SEUNG LUI HANG
CHAM YAT DIM HOI SAM, YEUNG SAM MOH DO FAAT SANG
NEI SI MAAN TIN DIK FUNG JANG, NGOH NGAAN JING SEUNG LUI HANG
OH~~~ NGOH NGAAN JING SEUNG LUI HANG
OH AH E YEAH, OH AH E YEAH, NGOH NGAAN JING SEUNG LUI HANG
WOUBABOMBA WOUBABOMBA NGOH NGAAN JING SEUNG LUI HANG
AH E AH E AK AH, AH E AH E AK AH, NGOH NGAAN JING SEUNG LUI HANG
[tab:Chinese]
加快吧 我的秒速只许加 加快吧 更不可能鬥快吧
加快吧 我想要的天天增加 来吧 来吧 来吧 来吧
若觉得 今晚你很漂亮 暗示难道有奖 衝口说出了又怎样
只知我生理上发现其实我想 总之我想到就唱唱唱唱
犹如巡行和汇演 你眼光 只接触我侧面
沉迷神情乱闪 你所知的 我其实是那面
你坏了 说大概夜了 让你秀髮乱了
急急撒娇 背著我不敢轻佻 玩够了
请揭晓 你做错事了 让你秀髮乱了
应对乱了 太过份了 恤衫反转著了
来吧倒转地球 全部挚友密谋
送走担忧要抖抖 信开心会长寿
来吧倒转地球 来吧引爆大石头
炸开手扣 今天解放只想要自由
像你这般深爱她 心里只得一个她
她偏却太傲气 见面也不多说话
要坦率 分析 为何没法得到她 心里长留下旧创疤
你是最好的 你知道吗 你是最好的 你知道吗
我知我与你 会爱得激烈
越亲越热 然後短兵相接
我不怕爱上你 与你打得火热
像这般亲热 谁又需要撇脱
难道爱爱爱爱爱我对爱情已死心
贪高兴好心敷衍 一下却逼真的亲吻
我们这结局太不堪 分不出真假的爱恨
如妳爱我 最心爱是那些 如果心底 的我是狂又野
还爱我吗 继续爱多一些 我的心只等妳再去探射
灯光里飞驰 失意的孩子 请看一眼这个光辉都市
再奔驰 心里猜疑 恐怕这个璀璨都市 光辉到此
我与你像幻像 长长夜未冷
灯点点放肆闪得更加灿烂
而全城繁星空中 千色烟花透射瀰漫
年轻得碰著谁亦能像威化般乾脆
快活到 半日也像活尽一百万岁
任何事 亦难像青春般清脆
快活到 每日大一岁
头摇又尾摆 飘移境界 活著是为了像蝴蝶来又去
愤怒瓦解 万人膜拜 再不要塗面霜 共舞夏日长
LA~ LA~ LA~ LA~ LA~
一到夏季气势升高 这个夏季鬥志利似刀
当气候跳升一百度 活著实在好
炎热并未後退 高温到跳起 来吧撞撞运气 不必说道理
无谓坐著後悔 找叁五知己 流行特别玩意 不须要顾忌
WOUBABOMBA, WOUBABOMBA, WOUBABOMBA OH AH E YEAH OH~
OH AH E YEAH, OH AH E YEAH, OH AH E YEAH OH~ OH AH E YEAH, OH AH E YEAH, OH AH E YEAH OH~
我在发热发亮 殒石钻石失色无相
我在喊著笑著 震动震盪汹湧而上
今天周末 集体失忆的周末
连胸襟都可扩阔 连寂寞也都快活
多得周末 无需思想的周末
无须将冰水再泼 无愿望也可过活 我喜欢周末
又不是八十年代 寂寞芳心的爱
然後你也会劝我 嬉戏别要那麽早
若爱恋亦是成人班必修一课
要对付顽童们到底 要几多爱
就话886 心知你未算最好 别话叁讲四 若然情味不够浓
就话886 女生想得到最好 别话叁讲四 请你快些让路
谁人用魅力 谁人在发射热力
谁人用眼泪魅力 完全令身心无力
谁人用魅力 谁人为爱恨卖力
谁人用诱惑魅力 迷离但却极刺激
憎你恨你偏又要想你
憎你恨你憎你恨你偏又要想你
狂在舞又狂在叫 又狂在醉又狂在跳
是爱亦有恨 又爱又有恨 又爱又有恨 I LOVE YOU HATE YOU
烈女不怕死 但凭傲气 绝没有必要呵你似歌姬
知你好过了便要分离 没有骨气只会变奸妃
(你要小心女人 小心女人) 欣赏她肢体 将水银都泻地
(小心女人 小心女人) 想跟她高飞 跟音乐赌我运气
(HEY MR DJ) 到了这个境地 假使她消失 怎保存这胜地
(HEY MR DJ) 看透我意思未 请拣些恋歌 使她无可退避
(TAKE IT TAKE IT TAKE IT TAKE IT) 要播爆这天地
(TAKE IT TAKE IT TAKE IT TAKE IT) 即使天跌但是未怕
独自去偷欢我谢绝你监管 道别你身边我寂寞找个伴
独自去偷欢我未习惯这般 道别你身边我但未敢放宽
(独自去偷欢) 一个秘密组织诞生
(道别你身边) 潜伏各大城镇
(独自去偷欢) 请你马上举手献身
别再等 错过後以後又遗憾
(流动的声浪行动一致) 快忘记 你是男或女子
(EVERYBODY MOVE YOUR BODY) 这世界 靠节奏找到一点相似
时间若够意思 全部如大日子 位位都可变天使
别讲笑 愤怒爆开了 让我爆开了 火花正燃烧
别讲笑 小鸟爆开了 地壳爆开了 将一切换掉
如果想开心 为什麽需要等
你是神话的声音 我耳朵想旅行
寻一点开心 让甚麽都发生
你是漫天的风筝 我眼睛想旅行
OH~~~ 我眼睛想旅行
OH AH E YEAH, OH AH E YEAH, 我眼睛想旅行
WOUBABOMBA, WOUBABOMBA 我眼睛想旅行
AH E AH E AK AH, AH E AH E AK AH, 我眼睛想旅行
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *