Joyce Cheng – Yau Goo Si Dik Yan

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
YUE TUNG SAM, NEI DO JUN LIK HUNG JAI
YEUNG GIT BA, HAU DIK YAT SE SEUNG SAI, WING GAU CHONG SAM DAI
TAAM SIU GAAN, TUNG HUK SI YAT BAAK GOH LONG FAI
YEUK NGOH HUEN, NAAU JUNG NGAM DEI NGOI JAI, CHING TAI LEUNG YUE CHI SAT LAI
SUI YAU SUN JENG YUE BAAK JI, CHI JUNG YAU SE TAAM HIM, BAT GAM SI
YEUK SI MONG SEUNG FUNG DOH YAT CHI, HOH SUEN SI MO JI
SEUNG YUE NEI HOI CHI, CHUNG TAU HOI CHI, BEI CHI DIK TUNG, YIU YUEN DAAN SEUNG CHI
KONG YIT, MUNG SEUNG DIK YAT CHUEN YAT JI, WOOI JAAP YIT LUI SING SI
SEUNG YUE NEI HOI CHI, YING NAAN HOI CHI, SUI YIK CHUNG MOON JEUK GOO SI
SEUNG GAAU SEUNG JAN SAM, LEUNG BO YAU TING JI, YUE CHAAT TUNG NGOH JEUNG SAM DO CHI
CHING LONG DIK TIN, NGOH JUNG WAAN SEUNG YUE GWAI
YEUK NGOH HUEN NAAU JUNG NGAM DEI NGOI JAI, CHING TAI LEUNG YUE CHI SAT LAI
SUI YAU SUN JENG YUE BAAK JI, CHI JUNG YAU SE TAAM HIM BAT HOH YI
JAU SUEN HAN SEUNG PIU LEUNG MO JI, CHI SI HAAI JI
SEUNG YUE NEI HOI CHI, CHUNG TAU HOI CHI, BEI CHI DIK TUNG, YIU YUEN DAAN SEUNG CHI
KONG YIT, MUNG SEUNG DIK YAT CHUEN YAT JI, NGAU HEI YIT LUI SING SI
SEUNG YUE NEI HOI CHI, YING NAAN HOI CHI, SUI YIK CHUNG MOON JEUK GOO SI
SEUNG GAAU SEUNG JAN SAM, LEUNG BO YAU TING JI, YUE CHAAT TUNG NGOH JEUNG SAM DO CHI
SEUNG YUE NEI HOI CHI, CHUNG TAU HOI CHI, BEI CHI DIK TUNG YIU YUEN DAAN SEUNG CHI
CHAM MIK, HANG FUK JUK MOH OI CHING JIK JI, NGAU HEI JIK MOK WOH SAT YI
SEUNG YUE NEI HOI CHI, YING NAAN HOI CHI, CHANG SAU SEUNG GWOH BIN WOOI JI
SEUNG GAAU SEUNG JAN SAM, LEUNG BO YAU TING JI, YUE HOH YUE NEI SEUNG YUNG BOON CHI
[tab:Chinese]
如痛心 你都尽力控制
让结疤 后的一些伤势 永久藏心底
谈笑间 痛哭是一百个浪费
若我喧 闹中暗地呆滞 请体谅如此失礼
谁又纯净如白纸 始终有些探险 不敢试
若是妄想疯多一次 可算是无知
想与你开始 从头开始 彼此的痛 遥远但相似
狂热 梦想的一串日子 汇集热泪成诗
想与你开始 仍难开始 谁亦充满著故事
想交上真心 两步又停止 如擦痛我掌心倒刺
晴朗的天 我总幻想雨季
若我喧闹中暗地呆滞 请体谅如此失礼
谁又纯净如白纸 始终有些探险不可以
就算很想漂亮无知 似是孩子
想与你开始 从头开始 彼此的痛 遥远但相似
狂热 梦想的一串日子 勾起热泪成诗
想与你开始 仍难开始 谁亦充满著故事
想交上真心 两步又停止 如擦痛我掌心倒刺
想与你开始 从头开始 彼此的痛遥远但相似
寻觅 幸福触摸爱情直至 勾起寂寞和失意
想与你开始 仍难开始 曾受伤过便会知
想交上真心 两步又停止 如何与你相拥半次
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *