Hins Cheung – Siu Mong Sue

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
YIU, BOOI FOO GOH BAAU FUK, JOI, TIU LOK DAAI HAAP GUK
FAAN NO, YUNG GOH DAAI MONG JEUNG NEI BO JUK
WAAN SI NEI, PAAU BAT HOI KUI CHUK
NEI, JOK YE FAAT DIK MUNG, DO, JE YE YI GO JUNG
CHAM HA HUI, TAU SEUNG SAAN LOK, YUE DIM MOOT YAU CHOI HUNG
NEI, WAAN JOI PO JEUK GEI YIK, JAU CHI FAAI SEK TAU HAN CHUNG
DAK DO TUNG YEUNG FAAI LOK, BEI CHI YIK YAU JUI SONG
TUNG WA SUE CHUNG SING CHEUNG JUNG, NAAN MIN YIU HOK WOOI SAT MONG
GING GWOH TUNG YEUNG SEUNG LOK, BEI CHI DOH JUN FOOI MONG
CHAM NIK, FAAN YIU, MOH JIT, HOH FOO, DOH GONG
NGOH, FAAI LOK DO GOO DUK, NGOH, KUET FAT DO MOON JUK
YAU HEI, JAU SUEN YUE FAAI BAT WOOI HANG FUK
YAN DAAI LIU HOI SAM DO SEUNG HUK
NEI, MOOI YAT YIU SANG WOOT, NEI, MOOI YAT YIU DAU FOO
NGAAI HA HUI, LIN SEUNG DAI, YIK YA HUI MOOT FAAT CHAAM FOO
NGOH, CHIN LO YAU YAU YUE JOH, MIN DUI KUET JAAK NAAN GIM GOO
DAK DO TUNG YEUNG FAAI LOK, BEI CHI YIK YAU JUI SONG
TUNG WA SUE CHUNG SING CHEUNG JUNG, NAAN MIN YIU HOK WOOI SAT MONG
GING GWOH TUNG YEUNG SEUNG LOK, BEI CHI DOH JUN FOOI MONG
CHAM NIK, FAAN YIU, MOH JIT, HOH FOO, DOH GONG
YUNG YAU TUNG YEUNG GEI MONG, BEI CHI YIK YAU FOO FONG
MIN FA TONG CHUNG SING CHEUNG JUNG, CHANG SUNG NEI YUE FAAI TIN TONG
GING GWOH TUNG YEUNG DIT DONG, HOH WOOI HOK WOOI SIK FONG
TUNG WA, CHING SUE, WAI SUE, CHAM JAAU, DAAP ON
CHANG GING, CHANG GING, WOOI YIK DONG TIN SAAM SUI DIK, BOH BAAN TONG
[tab:Chinese]
要 背负个包袱 再 跳落大峡谷
烦恼 用个大网将你捕捉
还是你 抛不开拘束
你 昨夜发的梦 到 这夜已告终
沉下去 头上散落 雨点没有彩虹
你 还在抱著记忆 就似块石头很重
得到同样快乐 彼此亦有沮丧
童话书从成长中 难免要学会失望
经过同样上落 彼此堕进灰网
沉溺 烦扰 磨折 何苦 多讲
我 快乐到孤独 我 缺乏到满足
游戏 就算愉快不会幸福
人大了开心都想哭
你 每日要生活 你 每日要斗苦
捱下去 连上帝 亦也许没法搀扶
我 前路有右与左 面对抉择难兼顾
得到同样快乐 彼此亦有沮丧
童话书从成长中 难免要学会失望
经过同样上落 彼此堕进灰网
沉溺 烦扰 磨折 何苦 多讲
拥有同样寄望 彼此亦有苦况
棉花糖从成长中 曾送你愉快天堂
经过同样跌荡 可会学会释放
童话 情书 遗书 寻找 答案
曾经 曾经 回忆当天叁岁的 波板糖
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *