G.E.M Tang – All About You

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
TING GWOH GEI DOH, NGOI YAU GWOH FUNG BOH, JOI YAU HO DIK JUI MEI WOOI BIN SANG SOH
JE GOH GAN TA SUET GWOH YAT SANG, JUI MEI PIN PIN CHOH GWOH
NA GOH GAN TA NGOI GWOH, DO JUI MEI GING CHUT LIU CHOH
PUNG GWOH GEI DOH, NGOI YAU GWOH HIM JOH, NGOH NGOI GWOH DIK DOH SO JUI JUNG DO WOOI SEUNG NGOH
YI JI YUE GIN NEI, NGOK MUNG JAU BIN MEI, NGOH PUNG GIN LIU JUI MEI HO GING HEI
IT’S ALL ABOUT YOU, I’M IN LOVE WITH YOU
NGOH NGAAN JUNG FAN FAN MIU MIU YA YAU NEI, NGOH MOOI CHI SEUNG HEI, YI MOON SAM FOON HEI
NEI NGOH JI GAAN DO YAU GWOH TAAI DOH CHUI MEI, IT’S ALL ABOUT YOU, NGOH DIK SAM GEI
HOH SI BEI, HOH SI HEI, YA YAN NEI, IT’S ALL ABOUT YOU
PUNG GWOH GEI DOH, NGOI YAU GWOH HIM JOH, NGOH NGOI GWOH DIK DOH SO JUI JUNG DO WOOI SEUNG NGOH
NGOH CHOH GWOH GEI DOH, NGOH FONG HEI GWOH GEI DOH, NGOH TUNG GWOH GEI DOH, GIU NGOH FOOI GWOH DONG CHOH
YI YIN JOI YUE GIN NEI, MEI LAI JAU JEUNG TO HEI, NGOH PUNG GIN LIU JUI MEI HO GING HEI
IT’S ALL ABOUT YOU, I’M IN LOVE WITH YOU
NGOH NGAAN JUNG FAN FAN MIU MIU YA YAU NEI, NGOH MOOI CHI SEUNG HEI, YI MOON SAM FOON HEI
NEI NGOH JI GAAN DO YAU GWOH TAAI DOH CHUI MEI, IT’S ALL ABOUT YOU, NGOH DIK SAM GEI
HOH SI BEI, HOH SI HEI, YA YAN NEI, IT’S ALL ABOUT YOU
SEUNG DIK SAM, CHI JUNG WOOI PA YAU JOI CHOH MOH, YAU LIU NEI JOI YUE JEUK LUI LAU YING YIN YUNG YI GWOH
(NUEN TAU NGOH SAM DIK GING GWOH), NEI JUI CHING CHOH
IT’S ALL ABOUT YOU~, ALL ABOUT YOU~, ALL ABOUT YOU~
IT’S ALL ABOUT YOU, I’M IN LOVE WITH YOU
NGOH NGAAN JUNG FAN FAN MIU MIU YA YAU NEI, NGOH MOOI CHI SEUNG HEI, YI MOON SAM FOON HEI
NEI NGOH JI GAAN DO YAU GWOH TAAI DOH CHUI MEI, IT’S ALL ABOUT YOU, NGOH DIK SAM GEI
HOH SI BEI, HOH SI HEI, YA YAN NEI
IT’S ALL ABOUT YOU, I’M IN LOVE WITH YOU
NGOH NGAAN JUNG FAN FAN MIU MIU YA YAU NEI, NGOH MOOI CHI SEUNG HEI, YI MOON SAM FOON HEI
NEI NGOH JI GAAN DO YAU GWOH TAAI DOH CHUI MEI, IT’S ALL ABOUT YOU, NGOH DIK SAM GEI
HOH SI BEI, HOH SI HEI, YA YAN NEI, IT’S ALL ABOUT YOU
[tab:Chinese]
听过几多 爱有过风波 再友好的最尾会变生疏
这个跟她说过一生 最尾偏偏错过
那个跟他爱过 到最尾竟出了错
碰过几多 爱有过险阻 我爱过的多数最终都会伤我
而自遇见你 恶梦就变美 我碰见了最美好惊喜
IT’S ALL ABOUT YOU, I’M IN LOVE WITH YOU
我眼中分分秒秒也有你 我每次想起 已满心欢喜
你我之间都有过太多趣味 IT’S ALL ABOUT YOU 我的心机
何时悲 何时喜 也因你 IT’S ALL ABOUT YOU
碰过几多 爱有过险阻 我爱过的多数最终都会伤我
我错过几多 我放弃过几多 我痛过几多 叫我悔过当初
而现在遇见你 美丽就像套戏 我碰见了最美好惊喜
IT’S ALL ABOUT YOU, I’M IN LOVE WITH YOU
我眼中分分秒秒也有你 我每次想起 已满心欢喜
你我之间都有过太多趣味 IT’S ALL ABOUT YOU 我的心机
何时悲 何时喜 也因你 IT’S ALL ABOUT YOU
伤的心 始终会怕又再错摸 有了你在遇著泪流仍然容易过
(暖透我心的经过) 你最清楚
IT’S ALL ABOUT YOU~, ALL ABOUT YOU~, ALL ABOUT YOU~
IT’S ALL ABOUT YOU, I’M IN LOVE WITH YOU
我眼中分分秒秒也有你 我每次想起 已满心欢喜
你我之间都有过太多趣味 IT’S ALL ABOUT YOU 我的心机
何时悲 何时喜 也因你
IT’S ALL ABOUT YOU, I’M IN LOVE WITH YOU
我眼中分分秒秒也有你 我每次想起 已满心欢喜
你我之间都有过太多趣味 IT’S ALL ABOUT YOU 我的心机
何时悲 何时喜 也因你 IT’S ALL ABOUT YOU
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *