Eason Chan – Yuen

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
YAT HAK SAM YA TIU JEUK, MING NANG YUEN JEUK, SEUNG NANG YIN JEUK
SUI JAK YAT MIU GWOH HAU, WAAK GIT JEUNG
GWONG YAM SUI DO GAI JEUK, DAAN NE NAAM HA, JIU YEUNG MAAN CHEUNG
CHAN WAAN MEI LIU, MOOT YAU LO SAAT SAU GWAI HEUNG
CHUNG LOI CHUNG LOI BENG CHONG YAT JEUNG, JAU SUEN YI TONG SEUNG
DIM DIK JOI HEUNG, DAAN YI JI GO JEUNG
SUI YI JAU HEUNG, NA MIT MONG JUI JUNG YAT JEUNG
CHUEN LIK DOH DA PIU LEUNG YAT JEUNG
YING KEI MONG NA CHUNG SEUNG, WAAK WOOI YAU JUEN HEUNG
JE SI MONG SEUNG, JAM YA SUET BAT SEUNG
MO LIK YUEN YEUK, JUNG BAT MIN BIN DAK WAT KEUNG
MO NOI SAN YUE SEI GOK, JI DAK YAT GOH HA CHEUNG
JUNG BAAK CHUT YUNG HEI YEUNG, BEI SUI CHING FAT, BEI SUI YUEN LEUNG
YUEN JOI DAAM BO, BAT GWOH SUN YUE, WAAI LIU JEUNG
JUNG SIK DAK HUI TUI YEUNG, DAAN YUEN NGAAI SEUNG, JOI MOOT HAU CHEUNG
WAI KAU MEI BIN, DIK DUI, WOO SUNG DOH YAT JEUNG
CHUNG LOI CHUNG LOI BENG CHONG YAT JEUNG, JAU SUEN YI TONG SEUNG
DIM DIK JOI HEUNG, DAAN YI JI GO JEUNG
SUI YI JAU HEUNG, NA MIT MONG JUI JUNG YAT JEUNG
CHUEN LIK DOH DA PIU LEUNG YAT JEUNG
YUE SING SAU NA CHUNG SEUNG, MEI GIN YAU JUEN HEUNG
JE YEUNG DUI BEI, HOH WOOI TAAI HIN KEUNG
TUNG YEUNG CHUI YEUK, BAT DAK YI YIU TAAN BAAK MA
BENG JI GO FONG JOI BEI BAT SEUNG
JI YING JI YING MEI JUET MONG, MEI HUI NO LIK JEUK
DAAN SI YAT CHOH GWOH LIU, JOI JAM HOH MIN KEUNG
MOOT KUEN LEI SAT LOK SAT MONG, GAM TIN NGOH LEUNG, KUI SEUNG DAK, HIM GAU YEUK
YUEN LOI SEUNG YAU CHONG SEUNG, MOOT FAAT HUI FOO SEUNG
GWAAN HAI NA HOH, DUEN LIU JOI LAAI SEUNG
HOH WOOI GING CHA, SAI SI YUE JI DAK YAT SEUNG
MOOT FAAT NAU JUEN GIT GUK FONG HEUNG
YUEN LOI SEUNG YAU LEI SEUNG, MOOT FAAT JOI PAAN SEUNG
SEUNG JANG NA JEUNG, DO BAT KAP HUI BAAN SEUNG
NAAN DO SUI YUET, DOH SIU FOH YA HOH BAAK SEUNG
WAI DUK GO BIT LO TO, YIU DUNG JAM HUI JAU SEUNG
SAU YAT GEUNG NGAAN BAI JEUK, MEI NANG YIN JEUK, BIT KAU YIN JEUK
HOK WOOI FA HUEN GOON KOI LIU HAU, JAU HIN SEUNG
DAAN YUEN BO GWOH JIM YEUNG, NEI YIK MING BAAK, HON CHUEN JAN SEUNG
SEUNG YAU SE JEUNG, CHUEN LIK YIK DA BAT SEUNG
[tab:Chinese]
一刻心也跳著 命能悬著 尚能延著
虽则一秒过後 或结帐
光阴虽倒计著 但呢喃下 照样漫长
尘寰未了 没有路撒手归向
从来从来病床一张 就算已躺上
点滴再响 但意志高涨
虽已走向 那灭亡最终一章
全力多打漂亮一仗
仍祈望那重伤 或会有转向
这是妄想 怎也说不上
无力软弱 总不免变得倔强
无奈身於死角 只得一个下场
终迫出勇气让 被谁惩罚 被谁原谅
愿再担保 不过信誉 坏了帐
终识得去退让 但悬崖上 再没後墙
唯求未变 敌对 互送多一掌
从来从来病床一张 就算已躺上
点滴再响 但意志高涨
虽已走向 那灭亡最终一章
全力多打漂亮一仗
如承受那重伤 未见有转向
这样对比 可会太牵强
同样脆弱 不得已要坦白吗
病至膏肓再避不上
自认自认未绝望 未去努力著
但时日错过了 再怎可勉强
没权利失落失望 今天我俩 俱伤得 欠救药
原来尚有创伤 没法去敷上
关係那可 断了再拉上
可会惊诧 世事如只得一厢
没法扭转结局方向
原来尚有理想 没法再攀上
想赠那奖 都不及去颁上
难道岁月 多少课也可白上
唯独告别路途 要懂怎去走上
手一僵眼闭著 未能延著 别求延著
学会花圈棺盖了後 就献上
但愿步过瞻仰 你亦明白 看穿真相
尚有些仗 全力亦打不上
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *