Raymond Lam – Jik Do Nei Bat Jaau Ngoh

Loading

Add to favorites

TVB Drama “The Mysteries of Love” Theme Song (TVB 劇集 《談情說案》 主題曲)
[tab:Pinyin]
GEI DAK DONG SI SUI LO GWOH, MIU JAM FAT YIN TING DUN GWOH
HEI WAN SAP DO CHANG JAAU BIN TAAI DOH
GEI YIK BAT TING CHUNG DIP GWOH, NEI DIK BIU CHING TAI SI GWOH
NGOI DIK HOH NANG, SI NGOH
SEUNG FAAT TAAI LUEN, WAAN GOK TAAI DOH, YI LUI HAN DAAI, JIK DO SUET BAT CHING CHOH
SAM SUEN TAAI MAAN, DAAN YING YIN SUEN CHOH, JAAU DUI YAN, PIN CHOH GWOH
JIK DO HOI CHI SEUNG HEI FOON NGOH, JIK DO JUNG YUE BAT HEI FOON NGOH
JIK DO PUNG SEUNG YAT GOH, TO BEI YAT GOH, JUI BAT SEUNG, DOH BAT GWOH
JIK DO HOI CHI JAAU BAT DO NGOH, JIK DO JUNG YUE BAT SEUNG JAAU NGOH
JIK DO NEI CHAAT SAN GWOH, CHOI YING DAK NGOH, BEI CHI YA JOI JIT MOH, JEUNG DONG CHOH
SEUNG FAAT TAAI LUEN, JIK GOK DUI MOH, YI LUI HAN DAAI, JIK DO NGOI BAT CHING CHOH
DONG JE SAI SEUNG, CHUEN WAAI YI NGOH CHOH, JUNG YAU YAN, SEUNG SUN NGOH
JIK DO HOI CHI SEUNG HEI FOON NGOH, JIK DO JUNG YUE BAT HEI FOON NGOH
JIK DO PUNG SEUNG YAT GOH, TO BEI YAT GOH, JUI BAT SEUNG, DOH BAT GWOH
JIK DO HOI CHI JAAU BAT DO NGOH, JIK DO JUNG YUE BAT SEUNG JAAU NGOH
JIK DO NEI CHAAT SAN GWOH, CHOI YING DAK NGOH, BEI CHI YA JOI JIT MOH, JEUNG DONG CHOH
[tab:Chinese]
记得当时谁路过 秒针忽然停顿过
气温湿度曾骤变太多
记忆不停重叠过 你的表情提示过
爱的可能是我
想法太乱 幻觉太多 疑虑很大 直到说不清楚
心算太慢 但仍然算错 找对人 偏错过
直到开始想喜欢我 直到终於不喜欢我
直到碰上一个 逃避一个 追不上 躲不过
直到开始找不到我 直到终於不想找我
直到你擦身过 才认得我 彼此也在折磨 像当初
想法太乱 直觉对麽 疑虑很大 直到爱不清楚
当这世上 全怀疑我错 总有人 相信我
直到开始想喜欢我 直到终於不喜欢我
直到碰上一个 逃避一个 追不上 躲不过
直到开始找不到我 直到终於不想找我
直到你擦身过 才认得我 彼此也在折磨 像当初
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *