Justin Lo – Kuet Jin Yi Sai Jo

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
( OH I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT )
( OH I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT )
I CAN GIVE WITH THEM IS GOOD
( OH I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT )
BUT I CAN GIVE U ALL MY WORD
( LOVE IS TILL MY LIFE )
( I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT )
( OH I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT )
( OH I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT )
( OH I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT )
KEI SAT NGOH JAM WOOI SUE KAP JE YI SAI JO
KEI SAT NGOH NGOI NEI NGOI DO BEI TA GANG HUNG BO
NANG LING NEI HIGH DAK BEI TIN JAI WAAN GANG GO
POOI JEUK NA GOH TO LUI MOON CHO, JI YAU FOO CHO
NEI YIU SUN JING NGOI CHING, NGOI SEUNG PO YAN NA GOH GWOH CHING
NEI SUN, YAN YAU GOH SING, YING GOI SUEN NGOH JUI GUNG JING
CHAAT CHAAT NGAAN JING, CHAAT CHAAT NGAAN JING
HON NGOH NGAAN JING, WOOI GANG CHING SING
NGOH NA PA KUNG, WAAN YAU SAI GAAI, DAAI NEI HON FUNG GING
YUEN GAN TA BEI CHOI, BIT GUNG TA LUEN NGOI
WAI JEUK NEI MEI LOI, NEI YA KEI SAT NGOI CHOI
JAU GAN TA BEI CHOI, DAAI BAAI NA CHI NGOI
YEUK SI NGOI TIN CHOI, CHING GAN, NGOH LUEN NGOI

( I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT )
YIU GUNG JING BEI CHOI
( I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT )
YIU GUNG JING BEI CHOI
( I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT )
GANG JING CHOI
( LOVE U TILL MY LIFE )
DON’T YOU KNOW WHAT I’LL NEVER TRY
( TO HURT YOU, TO HURT HURT )
BABY, DON’T YOU KNOW THAT I’LL NEVER TRY
( TO HURT YOU, TO HURT HURT )
( NGOH NGOI NEI, NGOI DO FAN SAAI SAN )
KEI SAT NGOH JAM WOOI SUE KAP JE YI SAI JO
KEI SAT NGOH NGOI NEI NGOI DO BEI TA GANG HUNG BO
NANG LING NEI HIGH DAK BEI TIN JAI WAAN GANG GO
POOI JEUK NA GOH TO LUI MOON CHO, JI YAU FOO CHO
NEI YIU SAN SING NGOI CHING, NEI YIU NGOI YAN DUI NEI JI SING
NGOI NGOH CHOI YAU GIT JING, TA JAM MOH YAU JE BO JING
CHAAT CHAAT NGAAN JING, CHAAT CHAAT NGAAN JING
NEI WOOI GIN DO, TA SUK YING
TAAM CHING CHUEN WAI HIN BOON LING, YAN YAN NANG JO JING
YUEN GAN TA BEI CHOI, BIT GUNG TA LUEN NGOI
WAI JEUK NEI MEI LOI, NEI YA KEI SAT NGOI CHOI
JAU GAN TA BEI CHOI, DAAI BAAI NA CHI DAAI
YEUK SI NGOI TIN CHOI, GAN BOON

( AR, LET ME TELL U )
MEI PA GWOH, JE GOH SAI GAAI YAU GUNG YI BA ( YAU GUNG YI BA~~ )
DAAI OK BA, NGOH SUN NEI WOOI YAU DAAM GAAN TA ( GAAN NGOH HO MA~~ )
YI GAAN JOI HA, JIK HAK JEUNG HOI NEI DIK SAM FA ( YEAH~~ )
WOOI WOON LOI TO FA
( I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT )
NANG BO SING SAN GA
( I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT )
YUEN GAN TA BEI CHOI, BIT GUNG TA LUEN NGOI
MONG JEUK NEI JEUNG LOI, GWOH HUI YI GING BAT JOI
YEUK, WOON GUI PAAU HOI, JOI GIN BEI NGOI
TIU SUEN NGOH, BAT SUI JOI GAAN TA BEI CHOI
WAI JO FUK NEI HAU DOI
SAN SANG JOI JIN HOI

DON’T YOU KNOW WHAT I’LL NEVER TRY
( TO HURT YOU, TO HURT HURT )
DON’T YOU KNOW THAT I’LL NEVER TRY
( TO HURT )
[tab:Chinese]
(OH I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT)
(OH I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT)
I CAN GIVE WITH THEM IS GOOD
(OH I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT)
BUT I CAN GIVE U ALL MY WORD
(LOVE IS TILL MY LIFE)
(I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT)
(OH I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT)
(OH I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT)
(OH I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT)
其实我怎会输给这二世祖
其实我爱你爱到比他更恐怖
能令你HIGH得比天际还更高
陪着那个肚里满草 只有枯燥
你要纯正爱情 爱上抱人那个过程
你信 人有个性 应该选我最公正
擦擦眼睛 擦擦眼睛
看我眼睛 会更清醒
我哪怕穷 环游世界 带你看风景
愿跟他比赛 别共他恋爱
为着你未来 你也其实爱材
就跟他比赛 大败那痴呆
若是爱天才 请跟 我恋爱

(I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT)
要公正比赛
(I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT)
要公正比赛
(I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT)
更精彩
(LOVE U TILL MY LIFE)
DON’T YOU KNOW WHAT I’LL NEVER TRY
(TO HURT YOU, TO HURT HURT)
BABY, DON’T YOU KNOW THAT I’LL NEVER TRY
(TO HURT YOU, TO HURT HURT)
(我爱你 爱到训晒身)
其实我怎会输给这二世祖
其实我爱你爱到比他更恐怖
能令你HIGH得比天际还更高
陪着那个肚里满草 只有枯燥
你要神圣爱情 你要爱人对你至诚
爱我才有结晶 他怎么有这保证
擦擦眼睛 擦擦眼睛
你会见到 他缩影
谈情全为显本领 人人能做证
愿跟他比赛 别共他恋爱
为着你未来 你也其实爱材
就跟他比赛 大败那痴呆
若是爱天才 根本

(AR, LET ME TELL U)
未怕过 这个世界有公义吧 (有公义吧~~)
大恶霸 我信你会有胆拣他 (拣我好吗~~)
而拣在下 即刻张开你的心花 (YEAH~~)
会换来桃花
(I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT)
能暴升身价
(I CAN’T SEE ANYBODY WILL LOOK LIKE THAT)
愿跟他比赛 别共他恋爱
望著你将来 过去已经不再
若 玩具抛开 再见悲哀
挑选我 不需再拣他比赛
为造福你后代
新生再展开

DON’T YOU KNOW WHAT I’LL NEVER TRY
(TO HURT YOU, TO HURT HURT)
DON’T YOU KNOW THAT I’LL NEVER TRY
(TO HURT YOU)
[tab:END]
Video credits: futsan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *