Justin Lo – Ching Goh

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
WAI LIU NGOI NGOH JAN SAU GAU SEUNG, DAAN YAU GWOH NGOI DIK FAN HEUNG
WAI LIU MOOI CHI DA BAAI JEUNG, NGOH HUK DAK JUI HEUNG
MOOT YAU BOK NGOI DIK GEI LEUNG, YAU GEI HO YIK JI LEUNG
BAT HUI YUNG NO SEUNG, HIN GWA YAU WOOI YAU GEI SEUNG
TENG PIN JUI LONG MAAN CHIN MIN DIK GOH, TENG GEI DOH CHI YA LOK LUI DIK GOH
NGOH CHOI MING NGOI HAN YAN GWOH, DUNG DAK SAM TUNG YIU GUNG HOH
HING FAN DO GEI FOO NO YUEN HAN YUEN CHUEN PANG SAM MOH
YIN YI MO LUN YAU GEI DOH NGOI CHOH
NA GEI NIM SUK NGOH, HOI SAM BEI FOO NO DOH
KEI SAT SEUNG SAM DO BAT GWOH WAI NGOI (SUI YAU DUNG DAK OI)
TUNG YEUNG JI WOOT DAK HOI SAM KAAU NGOI (YUE FAAI DIK YI NGOI)
CHING JEUNG YAT SAU GOH, HOH YAT JUNG HOH JOI
SAT LUEN HAU HANG WAN JOI NANG JUNG TAU LUEN OI
FOO CHUT GWOH WAI DAAI DO FONG HOI, MOOT YAU DAK DO HO BO BAT FOOI GOI
MING BAAK NGOH SAANG SEI DO YA WAI NGOI (CHUEN MONG YIK KAAU OI)
SAN YEUK DAK WAI LIU YAT LAP SA GAM KOI (SEUNG LUEN YIU HONG KOI)
YAN CHUEN JOI SAI SEUNG, YEUK YIU BEI JONG GWOH
BIN TAU YAP NGOI HOI, MOOT YAU HOI
PA JIP JUK TUNG FOO, BAAK GWOH DO WOOT GOI
SUI YIK MEI SUN SAU SIN SEUNG SUN OI
TENG PIN JUI LONG MAAN CHIN MIN DIK GOH, TENG GEI DOH CHI YA LOK LUI DIK GOH
NGOH CHOI MING NGOI HAN YAN GWOH, DUNG DAK SAM TUNG YIU GUNG HOH
HING FAN DO GEI FOO NO YUEN HAN YUEN CHUEN PANG SAM MOH
YIN YI MO LUN YAU GEI DOH NGOI CHOH
NA GEI NIM SUK NGOH, HOI SAM BEI FOO NO DOH
KEI SAT SEUNG SAM DO BAT GWOH WAI NGOI (SUI YAU DUNG DAK OI)
TUNG YEUNG JI WOOT DAK HOI SAM KAAU NGOI (YUE FAAI DIK YI NGOI)
CHING JEUNG YAT SAU GOH, HOH YAT JUNG HOH JOI
SAT LUEN HAU HANG WAN JOI NANG JUNG TAU LUEN OI
FOO CHUT GWOH WAI DAAI DO FONG HOI, MOOT YAU DAK DO HO BO BIN FAN HOI
JI BAT JI CHOH, YIK DAAN KAU BEI OI
FOO LUEN DIK, DAAI KOI YUE MAU GOH TA BEI CHOI
DAAN LUEN DIK, CHIT FAAT CHAAM TAU JAM HUI WOOT DO SEI YA YIU LUEN OI
KEI SAT SEUNG SAM DO BAT GWOH WAI NGOI (SUI YAU DUNG DAK OI)
TUNG YEUNG JI WOOT DAK HOI SAM KAAU NGOI (YUE FAAI DIK YI NGOI)
CHING JEUNG YAT SAU GOH, HOH YAT JUNG HOH JOI
SAT LUEN HAU HANG WAN JOI NANG JUNG TAU LUEN OI
FOO CHUT GWOH WAI DAAI DO FONG HOI, YIK SING GOO DAAN YAT GOH MOOT LUEN OI
MING BAAK NGOH SAANG SEI DO YA WAI NGOI (CHUEN MONG YIK KAAU OI)
SAN YEUK DAK WAI LIU YAT LAP SA GAM KOI (SEUNG LUEN YIU HONG KOI)
YAN CHUEN JOI SAI SEUNG, YEUK YIU BEI JONG GWOH
BIN TAU YAP NGOI HOI, MOOT YAU HOI
PA JIP JUK TUNG FOO (TUNG FAAI DIK TUNG FOO)
CHUEN WAI PA FAN HOI
SUI YIK MEI SUN SAU SIN SEUNG SUN OI
TENG PIN SAI SEUNG NGAU YAN NGAAN LUI NANG MAI WAN DIK GOH
CHIN MIN WA LAI YI GING BONG GA NGOH
MEI FA LIU NGOH NGAAN LUI SUEN DAK SAM MOH
[tab:Chinese]
侧田 – 情歌
作曲:雷颂德
填词:林夕
编曲:雷颂德 监制:雷颂德
为了爱我真受够伤 但有过爱的分享
为了每次打败仗 我哭得最响
没有博爱的技俩 有几好亦自量
不去用脑想 牵挂又会有几伤
听遍最浪漫缠绵的歌 
听几多次也落泪的歌
我才明爱恨因果 懂得心痛要恭贺
兴奋妒忌苦恼怨恨完全凭心魔
然而无论有几多爱错
那纪念属我 开心比苦恼多
其实伤心都不过为爱(谁又懂得爱)
同样知活得开心靠爱(愉快的意外)
情像一首歌 可一总可再
失恋后幸运在能重头恋爱
付出过伟大到放开
没有得到好报不悔改
明白我生死都也为爱(存亡亦靠爱)
孱弱得为了一粒砂感慨(相恋要慷慨)
人存在世上 若要悲壮过 
便投入爱海 没有害
怕接触痛苦 白过都活该 
谁亦未信 首先相信爱
其实伤心都不过为爱(谁又懂得爱)
同样知活得开心靠爱(愉快的意外)
情像一首歌 可一总可再
失恋后幸运在能重头恋爱
付出过伟大到放开
没有得到好报便分开
知不知错 亦但求被爱
苦恋的 大概与某个他比赛
单恋的 设法参透怎去活到死也要恋爱
其实伤心都不过为爱(谁又懂得爱)
同样知活得开心靠爱(愉快的意外)
情像一首歌 可一总可再
失恋后幸运在能重头恋爱
付出过伟大到放开
亦胜孤单一个没恋爱
明白我生死都也为爱(存亡亦靠爱)
孱弱得为了一粒砂感慨(相恋要慷慨)
人存在世上 若要悲壮过 
便投入爱海 没有害
怕接触痛苦(痛快的痛苦)
全为怕分开 谁亦未信 首先相信爱
听遍世上勾引眼泪能迷魂的歌 
缠绵华丽已经绑架我
美化了我 眼泪算得甚么
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *