Janice Vidal – Ngoh Waai Nim Dik Nei

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
CHANG GING, YAN YAT DIM SIU YI SI, JEUNG JAANG CHAAU DONG WOON YI
NEI YUNG PO GWOH JI HAU YAU MOOT YAU SI
YIN HAU, GING NGAU TUNG JEUK MEI JI, BO JING BING MO HA CHI
KEI KAU YUEN LEUNG MAT DO JAU JEUNG BO SI
WOOI SEUNG, SEUNG JAANG CHAAU YAT BOOI JI
HING SUT GONG NGOH YUEN YI, YA BAT YIU GUNG NEI CHOH GWOH YAT CHI
WOOI MEI, DONG TIN GAAK JEUK YUE YI
HAU MAN MEI SING SUK DIK NEI SUET, NEI JUNG YI BEI NGOH JUNG YI
WAAI NIM YAM SING TAAN SUT DIK NEI JAU YUE YAN GAAN SAT JUNG
WAI HAM GAM YAT SAU BAT HEI DIK NGOH JO BAT GAM FAAT MUNG
NGOH DIK HUK WOH SIU, FONG FAT CHI JO YAN NAAN DAK HOH FONG JUNG
JOI BAT WOOI WAI NGOI SAT HUNG
KEI SAT BEI NGOH TUNG SIK DIK NEI JAU YUE HAAI JI MUNG DUNG
PANG JEUK CHUNG DUNG SAM MOH DO GONG YA BAT GOON NGOH BAT SUN
DO JE TIN, BEI CHI DO BAT SUEN CHUN, SUT JAN DIK NEI JOI TA WAAI JUNG
SING NOK JOI NEI HAU JUNG CHING NEI GEI JUE HING CHUNG
NA HEI, YAT SEUNG SEUNG DIK HEI FEI
SE BAT DAK JAAK BEI NEI, NGOH JI HON JUN NEI NGOI HON DIK HEI
WOOI MEI, YAT HING FAN BIN TIU HEI
YAT CHOH BAAI SI BIN SANG NGOH HEI, NA YAT GOH YAM SING DIK NEI
WAAI NIM YAM SING TAAN SUT DIK NEI JAU YUE YAN GAAN SAT JUNG
WAI HAM GAM YAT SAU BAT HEI DIK NGOH JO BAT GAM FAAT MUNG
NGOH DIK HUK WOH SIU, FONG FAT CHI JO YAN NAAN DAK HOH FONG JUNG
JOI BAT WOOI WAI NGOI SAT HUNG
KEI SAT BEI NGOH TUNG SIK DIK NEI JAU YUE HAAI JI MUNG DUNG
PANG JEUK CHUNG DUNG SAM MOH DO GONG YA BAT GOON NGOH BAT SUN
DO JE TIN, BEI CHI DO BAT SUEN CHUN, SUT JAN DIK NEI JOI TA WAAI JUNG
SING NOK JOI NEI HAU JUNG BAT YIU GWOH FAN YING YUNG
DONG TIN DIK NGOH JOI SAM NGOI JUNG, BAT, YAN JEUNG JE GIT GUK CHAAI JUNG
[tab:Chinese]
曾经 因一点小意思 将争吵当玩意
你拥抱过之後又没有事
然後 竟勾痛著尾指 保證并无下次
祈求原谅密度就像报时
回想 想争吵一辈子
轻率讲我愿意 也不要共你错过一次
回味 当天隔著雨衣
口吻未成熟的你说 你锺意被我锺意
怀念任性坦率的你就如人间失踪
遗憾今日受不起的我早不敢发梦
我的哭和笑 彷彿似做人难得可放纵
再不会为爱失控
其实被我疼惜的你就如孩子懵懂
凭著衝动什麽都讲也不管我不信
到这天 彼此都不算蠢 率真的你在她怀中
承诺在你口中请你记住轻重
拿起 一双双的戏飞
捨不得责备你 我只看尽你爱看的戏
回味 一兴奋便跳起
一挫败时便生我气 那一个任性的你
怀念任性坦率的你就如人间失踪
遗憾今日受不起的我早不敢发梦
我的哭和笑 彷彿似做人难得可放纵
再不会为爱失控
其实被我疼惜的你就如孩子懵懂
凭著衝动什麽都讲也不管我不信
到这天 彼此都不算蠢 率真的你在她怀中
承诺在你口中不要过份英勇
当天的我在深爱中 不 忍将这结局猜中
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *